تمرینات پیشرفته در منطقه بابا کوهی

تمرینات پیشرفته در منطقه بابا کوهی

فصل پاییز

 

خدمات طرح:

1.برنامه ریزی تمرینات توسط کارگروه آمادگی جسمانی 2. آنالیز تمرینات 3.تمرینات انفرادی  4. نقاط ایستگاهی تمرینات و...

مدت ثبت نام تا 9 مهر99

شروع تمرینات از نیمه دوم مهر

سه شنبه هر هفته به مدت 12 جلسه در سه ماه

هزینه اعضا 80 هزار تومان

هزینه مهمان 150 هزار تومان

سه شنبه ها  هرهفته به مدت 12 جلسه

سرپرست :آقای امید جنتی جهرمی

شماره تماس : 09127046177