En

کارگروه آمار و ارزیابی

 کارگروه آمار و ارزیابی


مسئول : جناب آقای امیر مبتهج
ناظر : جناب آقای مهدی صادقی ، جناب آقای آرمان شهپری

 

شرح وظایف :


۱- تنظیم و ارائه چک لیست نظرسنجی در برنامه ها و کلاس های آموزشی ( با مخاطب قراردادن سرپرستان برنامه و باشگاه آرش به عنوان برگزارکننده)
۲- تجمیع و آنالیز نظرات دریافتی و گزارش چکیده آن به مسولین مربوطه در هر کارگروه و سمت
۳- تعیین خط مشی باشگاه با در نظر گرفتن خروجی آمارها ، با هماهنگی ناظرین مستقیم
۴- ایجاد نمودار رشد به صورت کلی و جزئی فعالیت های باشگاه
۵- همکاری با تمامی کارگروه ها جهت نمایش وضعیت باشگاه و کمک به منظور برنامه ریزی هر کارگروه طبق آنالیز آمارهای به دست آمده
۶- رصد وضعیت عمومی باشگاه از نظر تعداد اعضای ورودی ، خروجی ، میانگین سنی ، وضعیت مدارک اعضا و ... به منظور ایجاد تناسب بین راهنمایان کوهستان و نفرات شرکت کننده در برنامه ها
 ۷- ارائه گزارش ۳ ماهه از عملکرد باشگاه به ناظرین مستقیم

در صورت تمایل به همکاری با  این کارگروه میتوانید با مسئول آن ارتباط برقرار نمایید .

شماره همراه جناب آقای امیر مبتهج : 09173107824